ویرایش کارت

لایه های کارت

  • تصویر زمینه

  • * ای نازنین جواب معمای من تویی * تنها چراغ روشن شب های من تویی * وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها * احساس آفتابی دنیای من

  • تویی ...