ویرایش کارت

لایه های کارت

  • تصویر زمینه

  • دختر یعنی وارث زیبایی خدا دخترم روزت مبارک