ویرایش کارت

لایه های کارت

  • تولدتان مبارک

  • زیبایی جهان را دریابید و اندوه های آن را به دست فراموشی بسپارید

  • تولد آرام (تولد)