ویرایش کارت

لایه های کارت

  • تولدت مبارک عزیزم

  • تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم و برای تو می تپد

  • تولد آرام (تولد)