ویرایش کارت

لایه های کارت

  • تصویر زمینه

  • دلایل بو دنم را مرور می کنم، هرروز و هر روز از تعدادشان کم می شود؛ آخرین باری شمردمشان تنها یک دلیل برایم مانده بود، آن هم وجود تو بود؛ گل قشنگ بابا